อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (วิศวกรรมไฟฟ้า)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ที่ images ชื่อ - สกุล แต่งตั้งเป็น  ปีที่ตั้ง  กรรมการสอบ ที่ปรึกษาร่วม
โท เอก โท เอก

1

รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา  พวงดาวเรือง
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)  
วศ.บ(วิศวกรรมไฟฟ้า)

อาจารย์บัณฑิตพิเศษ 2556 / / / /

2

ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย   ไวยาพัฒนกร
Ph.D (Electronic Engineering)  
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

อาจารย์บัณฑิตพิเศษ 2556 / / / /

3

รศ.ดร.เชาวลิต  มิตรสันติสุข
D.Eng. Energy and Environment Science
M.Eng. Electrical Electronics and Information Engineering
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

อาจารย์บัณฑิตพิเศษ 2557 / / / /

4

รศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์
D.Tech (Computer Science)
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ.(สาธารสุขศาสตร์

อาจารย์บัณฑิตพิเศษ   2558  -  -  /  /

รองศาสตราจารย์ ถาวร  เบญจราสุทธ์
D.Eng (Control Engineering)
M.S.E. (Electrical Engineering Systems)
วศ.บ.วิศวกรรมระบบควบคุม

 อาจารย์บัณฑิตพิเศษ   2559  /  / - -
6

รศ.ดร.กองพัน  อารีรักษ์
Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering)
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์บัณฑิตพิเศษ 2559 / / - -
7  

ดร.มุตาฟา  ยะภา
ปรด. เครื่องกล  มศว.(องค์รักษ์)
วศ.ม.เทคโนโลยีพลังงาน (มจธ.)
คอม.อุตสาหกรรมศิลป์
(สถาบันพุทธชินราช)

อาจารย์บัณฑิตพิเศษ 2559 / / / /
8  รศ. ดร.มณฑล   ลีลาจินดาไกรฤกษ์ 
D.Eng. Electrical  Eng
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สจล.)
 อาจารย์บัณฑิตพิเศษ  2560  /
9    ดร.สมรักษ์  เพชรชาตรี
วศ.ด. วิศวกรรมอากาศยาน
( มหาวิทยาลัยทหารเมืองมิวนิค เยอรมัน)
วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
(สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)
วศ.บ.วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล.)
 อาจารย์บัณฑิตพิเศษ  2560   -
10 

 รศ.ดร.พีระพล  ยุวภูษิตานนท์ 
Ph.D. and DIC  Engineering and Physical Science in Medicine
Imperial College, London,UK 
M.Sc.and DIC  Engineering and Physical Science in Medicine  Imperial College, London,UK
 B.Eng. Electronics  King Mongkut’ s Institute of Technology Ladkrabang,    Bangkok ,Thailand

  อาจารย์บัณฑิตพิเศษ 2560  /  /
    ศ.ดร.วันชัย  ริ้วรุจา
วศ.ด.ไฟฟ้า (สจล.)
วศ.ม.ไฟฟ้า  (สจล.)
วศ.บ. ไฟฟ้า (สจล.)
อาจารย์บัณฑิตพิเศษ 2560 / / - -
  รศ.ดร.วิบูลย์  ชื่นแขก
Ph.D Electricak Eng. (United Kingdom)
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (ม.เกษตรศาสตร์)
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (สจพ.)
อาจารย์บัณฑิตพิเศษ 2561 / / / /
11   รศ.ดร.วิน้ย  ใจกล้า
ปร.ด. ไฟฟ้าศึกษา (มจพ.)
คอม. เทคโนโลยีไฟฟ้า (มจพ.)
คอบ. วิศวกรรมโทรคมนาคม (สจล)
อาจารย์บัณฑิตพิเศษ 2562  -  /
    ผศ.ดร.สัญญา  ควรคิด
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (ม.มหาสารคาม)
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มจธ.)
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สจล)
อาจารย์บัณฑิตพิเศษ 2562  /  -
 12  รศ.ดร.ณรงค์  มั่งคั่ง
D.Eng. Electrical  Engineering (่japan)
M.Eng. Electrical  Engineering (่japan)
คอม.(ไฟฟ้า) (มจพ.)
Cert.in Electronic  Engineering (่japan)
คอบ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มจธ.
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   2563  /  /  -
 13    ศ.ดร.วิจิตร  กิณเรศ
Ph.D.Electrical Engineering (ประเทศอังกฤษ)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สจล.
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยม  สจล.
 อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2563   /  -
 14    ดร.วัฒนวงศ์  ร่มไทร
ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (ม.อ.อ.)
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (มจพ.)
อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (มจพ.) 
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   2564  /      /