ประมานการค่าใช้จ่าย

                                                        ระดับปริญญาโท

 

 

รายการ

                       ปี 1

                      ปี 2

  ปี 3 
รักษาสภาพ

      ปี
รักษาสภาพ

      ปี 5 
รักษาสภาพ

       ภาคที่ 1

     ภาคที่ 2  

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ภาคที่ 1

 ภาคที่
2

ภาคที่
1

ภาคที่
2

ภาคที่
1

ภาคที่
2

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ -
ภาคพิเศษ

ภาคปกติ -
ภาคพิเศษ

ภาคปกติ -
ภาคพิเศษ

27,100

35,100

25,000

33,000

25,000

33,000

25,000

33,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

รวม     ภาคปกติ  ตามหลักสูตร  2 ปี     =  102,100    บาท      รวม   ภาคปกติ  ตลอดหลักสูตร  5  ปี      =  132,100    บาท

          ภาคพิเศษ ตามหลักสูตร  2 ปี     =  134,100    บาท               ภาคพิเศษ ตลอดหลักสูตร  5  ปี      =  164,100    บาท   

หมายเหตุ : ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2  (เมื่อไม่ผ่านการสอบครั้งแรก) จำนวน 5,000 บาท

                                                           ระดับปริญญาเอก

 

 

รายการ

                 ปี 1

ปี 2

  ปี 3 

 ปี 4
รักษาสภาพ

ปี5
รักษาสภาพ

 ปี 6
รักษาสภาพ

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

      ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ภาคที่ 1

ภาคที่2

ภาคที่
1

ภาคที 2

ภาคที่ 1

ภาคที่ 2

ภาคที่
1

ภาคที่ 2

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

ภาคปกติ  -
ภาคพิเศษ

ภาคปกติ  -  ภาคพิเศษ

ภาคปกติ -
ภาคพิเศษ

27,100

37,100

25,000

35,000

25,000

35,000

25,000

35,000

25,000

35,000

5,000

 5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

 รวม ภาคปกติตามหลักสูตร  3  ปี   =     152,100    บาท   รวม   ภาคปกติตลอดหลักสูตร  6 ปี     =   182,100    บาท

       ภาคพิเศษตามหลักสูตร 3 ปี   =     212,100    บาท             ภาคพิเศษตลอดหลักสูตร 6 ปี     =   242,100    บาท

หมายเหตุ :  ไม่รวมค่าธรรมเนียม  การสอบวัดคุณสมบัติ  ครั้งที่ 2 (เมื่อไม่ผ่านครั้งแรก) จำนวน  10,000 บาท
การสอบวิทยานิพนธ์   ครั้งที่ 2 (เมื่อไม่ผ่านครั้งแรก)  จำนวน  10,000 บาท