^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร)

        รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท  และ ปริญญาเอก ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว

             สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

                   ระดับปริญญาเอก

ที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

อนุมัติสำเร็จการศึกษา
กรรมการบัณฑิตศึกษา

เทอม

 1  61  นางนิตยา  เกตุแก้ว    
         
         
         

 


 

                                                                                        ระดับปริญญาโท

ที่

รหัส

ชื่อ - สกุล

อนุมัติสำเร็จการศึกษา
กรรมการบัณฑิตศึกษา

     เทอม

1  61  สัตตบงกช  ยอดแก้ว   วันที่ 2 ก.พ.-64  2_2563
2  62 อลงกรณ์  สกุลเพ็ชร   วันที่ 2 มี.ค.-64  2_2563
3  62 ศศิมา ตรีพลอักษร   วันที่ 18 พ.ค.64  2_2563
         

 


 

รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา(เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง)

        รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท  และ ปริญญาเอก ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว

     คณะวิศวกรรมศาสตร์    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

                                                            ระดับปริญญาเอก

ที่

  รหัส

                        ชื่อ - สกุล

อนุม้ติสำเร็จการศึกษา
จากกรรมการบัณฑิตศึกษา

    ภาคเรียน

1 57 มานพ  พิพัฒหัตถกุล 1/2561   วันที่ 3 มค.61 1_2560
2 59 ก้าวหน้า  จงวัฒนารักษ์ 8/2562   วันที่ 7 ส.ค.62 2_2561
3 57 เดชาธณัฐ  ทองโคตร 11/2562 วันที่ 12พ ย.62 1_2562
4 57 สมเกียรติ เติมสุข 3/2563   วันที่ 3 มี.ค.63 1_2562
5 57 คงศักดิ์  สระศรีสม 6/2563   วันที่ 9 มิ.ย.63 2_2562
6 57 สิริญา เครือธิ    
 7 59  มนตรี แสงสุริยันต์  12/2563   วันที่ 1 ธ.ค.63  1_2563
8 58 ปิยะพงษ์ ค้ำคูณ 2/2564  วันที่ 2 ก.พ.64 1_2563
9 59 ดุษฎี  บุญธรรม 2/2564  วันที่ 2 ก.พ.64 1_2563
         

 


                                                            ระดับปริญญาโท

ที่

 รหัส

                      ชื่อ - สกุล

 อนุม้ติสำเร็จการศึกษา
   จากกรรมการบัณฑิตศึกษา

   ภาคเรียน

1 56 นายนพคุณ   พรหมจรรย์ 8/2560 วันที่ 6 ก.ย.60 2_2558
2 56 นายภคิน  รัตนอุดม 9/2559 วันที่ 12ต.ค.59 2_2559
 3 57  ณัฏฐพล ศรีช่วงโชติ  8/2560 วันที่ 6 ก.ย.60  2_2559
4 58 นายจักรกฤษ ธรรมประจำจิต 5/2562 วันที่ 1 พ.ค.62 2_2561
5 60 คมกริช  กองสินหลาก 10/2562 วันที่ 1 ต.ค62 2_2561
6 58 ชัชวินทร์ อัมรี 11/2562วันที่ 12 พ.ย. 62 1_2562
7 57 จุไรรัตน์ กลิ่นบุญนาค   2_2561
8 58 ยุทธเดช หมอปาร้า 6/2563 วันที่ 9 มิ.ย.2563 2_2562

 

 
 

 

รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา(ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม)

        รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท  และ ปริญญาเอก ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว

   คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการส่ิงแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

                                                            ระดับปริญญาเอก

ที่

รหัส

      ชื่อ - สกุล

อนุมัติสำเร็จการศึกษา
จากกรรมการบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียน

1        
2        
3        

 


 

                                                         ระดับปริญญาโท

ที่

   รหัส

                                        ชื่อ - สกุล

อนุมัติสำเร็จการศึกษา
จากกรรมการบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียน

1  56  สรรพศิริ เอียกุล  8/2560 วันที่ 6 ก.ย.60  2_2559
2  56  น้ำทิพย์   เจ็กภู่  11/2561 วันที่ 31 ต.ค.61  2_2560
3  57  วัชรพล  นันทอุปการ  2/2562 วันที่ 31 ต.ค.61  1_2561
4    จักรพงษ์  คุ้มทรัพย์    2_2563

 


 

รายชื่ออนุมัติสำเร็จการศึกษา(วิศวกรรมไฟฟ้า)

           รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท  และ  ปริญญาเอก ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว

             คณะวิศวกรรมศาสตร์     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

                                                                  ระดับปริญญาเอก

ที่ รหัส                 ชื่อ - สกุล  อนุมัติสำเร็จการศึกษา
จากกรรมการบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียน
56 ชูเกียรติ   คีรี 9/2559 วันที่ 12 ต.ค.59   2_2558
 2 56 ดนุพล  คำปัญญา 9/2559 วันที่ 12 ต.ค.59 2_2558 
 3 56 อรรถรัตน์ นาวิกาวตาร 2/2560  วันที่ 7 มี.ค.60  1_2559 
 4 56 ธาดา  คำแดง 8/2560  วันที่ 6 ก.ย.60  2_2559
 5 56 ว่าที่ ร.ต.ธเนศ เกตุทอง 3/2561  วันที่ 7 มี.ค.61 1_2560 
 6 56 บุญเรือง  วังศิลาบัตร 12/2561วันที่ 2 พ.ย.61  2_2560
 7 57 วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว์ 5/2563  วันที่ 12 พ.ค.63 2_2562 
 8 58 ชูธง  สัมมะตะ 7/2562  วันที่  3 ก.ค.62 2_2561 
 9 57 อิทธิพล เหลาพรม 10/2563  วันที่  6 ต.ค.63  2_2562
 10 57 มนูญ  บูลย์ประมุข 10/2563  วันที่  6 ต.ค.63 2_2562 
 11 58 วิภพ ใจแข็ง 10/2563  วันที่  6 ต.ค.63 1_2563 
12  59 ชนัญญชัย วุฒิธันยาวัฒน์ 10/2563  วันที่  6 ต.ค.63  1_2563
 13 58 กำไร  จันทร์พรหม 11/2563  วันที่  3 พ.ย.63   1_2563
 14 58 ว่าที่ ร.ต.ภุชงค์ จันทร์จิระ 12/2563  วันที่  1 ธ.ค.63   1_2563
 15 58 เกษตร เมืองทอง  2/2564  วันที่ 2 ก.พ.64  1_2563
 16 58 คณิตพันธ์ บุญสมเชื้อ  3/2564 วันที่ 2 มี.ค.64  2_2563 
 17 57 เด่น สติภา 6/2564 วันที่ 8 มิ.ย.64   2_2563
 18 58 ศุภชัย  ปลายเนตร 6/2564 วันที่ 8 มิ.ย.64   2_2563
 19  57  สมโภชน์  วงศ์เขียด 7/2564 วันที่ 7 ส.ค.64 2_2563 
20   60  ศักดิ์ทนงค์  วงศ์เจริญ 9/2564 วันที่ 7ก.ย.64  1_2564 
         

                                                              ระดับปริญญาโท

ที่

รหัส

         ชื่อ - สกุล

 อนุมัติสำเร็จการศึกษา
จากกรรมการบัณฑิตศึกษา

 ภาคเรียน

1   เอกรินทร์  พิลิแก้ว   1_2559
2   วีระพจน์ คงทัน 2/2560 วันที่ 1 มี.ค.60 1_2559
3   ธีร์  วัชระเสนา 2/2560 วันที่ 1 มี.ค.60 1_2559
4 57 ว่าที่ร.ต.ภาคภูมิ ศรีทองนวล 2/2560 วันที่ 1 มี.ค.60 1_2559
 5 57 กมลวรรณ สกุณี 4/2560 วันที่ 3 พ.ค.60   1_2559
 6 57 ชัยพร  ไทรเกตุ 4/2560 วันที่ 3 พ.ค.60   1_2559
56 ยุติ ฉัตรวรานนท์ 8/2560 วันที่ 6 ก.ย.60  2_2559 
 8 56 ศิริรัช เชื้อพานิช 8/2560 วันที่ 6 ก.ย.60   2_2559
 9 56 สมบัติ บัวคล้าย 12/2561วันที่ 2 พ.ย.61   2_2560
 10 60 พลอย พลอยประด้บ 7/2563 วันที่ 8 ก.ค.-63  2_2562 
 11  59  ปิยะ เชยคำดี 6/2564 วันที่ 8 มิย.64        2_2563
 12  60  ปิยะ  เอี่ยมจุ้ย      8/2564 วันที่ 3 ส.ค. 64       1_2564
 13   60  วันขัย คิดศรี      9/2564 วันที่ 7 ก.ย. 64       1_2564
         

 


 

ภาพสอบวิทยานิพนธ์

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

Copyright © 2013. บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg