สัดส่วนอาจารย์ (เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง)

ผศ.ดร.ฟ้าใส  วิวัฒน์วงศ์วนา ผศ.ดร.เสกสรร  ไชยจิตต์
1 ปฤฐา  ผูู้พัฒน์             รหัส 59 ป.เอก 1 อัครนันท์ อัศวรัชตโภคิน รหัส58ขยายเวลาศึกษาต่อ  ป.เอก
2 นพดล  ศรีพุทรา         รหัส 61 ป.เอก  2 ชัยกร  สุขคำ                   รหัส 61  ป.เอก
3 บรรพจน์  มีสา            รหัส61 ป.เอก  3 พิชญ์กมล  พิณปรุ           รหัส 62  ป.โท
4 เฉลิมศักดิ์  ถาวรรัตน์   รหัส 61 ป.เอก  4 ลือเดช  เพชรดวง            รหัส 61  ป.เอก
5.มนัส  ศรีสวัสด์           รหัส 61 ป.เอก  5 รุ่งโรจน์  แก้วศรีงาม        รหัส 61 ป.เอก 
6. อัมรินร์  วงศ์เศรษฐี     รหัส 61 ป.เอก  6. จักรพันธ์ ทัดเทียม           รหัส 62 ป.โท 
       
รศ.ดร. ประยูร  สุรินทร์ รศ.ดร.อนุชาติ  ศรีศิริวัฒน์
1. กุลยุทธ  บุญเซ่ง        รหัส 58ขยายเวลาศึกษาต่อ ป.เอก  1. รุ่งชัย  แก่นสากล     รหัส 58 ขยายเวลาศึกษาต่อ ป.เอก 
2. วีรานุวัตน์  ผิวเกลี้ยง   รหัส 58  ป.โท 2  ธีรวัชร    ภักดี          รหัส 59 ขยายเวลาศึกษาต่อ ป.โท 
3. กิตติศักดิ์ บัวศรี          รหัส 59  ป.เอก 3. ปิยะ เชยคำดี           รหัส 59 ขยายเวลาศึกษาต่อ ป.โท  
4. ว่าที่ ร.ต.ชวกรณ์  รักษาวงศ์      รหัส 59 ป.โท  4. เดชาวัตร  วิเชียรกันหา   รหัส 61  ป.โท 
5. จินกมล  ลุยจันทร์              รหัส 60 ป.เอก  5. นพพร ไตรวิทยายนต์     รหัส 60  ป.โท 
ุ6. บุญสิน  นาดอนดู่               รหัส 60 ป.เอก ุ6. มารุต เลิศศรี                  รหัส 60 ป.โท 
7 อภิศักดิ์   พรหมฝาย             รหัส 61 ป.เอก 7 ศุภฤกษ์ ศรีชื่น                รหัส 60 ป.โท 
       
ผศ.ดร.มานพ  พิพัฒน์หัตถกุล    รศ.ดร.พงษ์พันธุ์  ฤกษ์ขุมทรัพย์  
 1. พงษ์ธร  ศุภิรมย์   รหัส 59 ขยายเวลาศึกษาต่อ       ป.โท    
 2. ประภาศรี สุงสุวรรณ คนชุม   รหัส 60   ป.โท    
 3. มงคลชัย  แสงหิรัญ               รหัส 60   ป.โท    
 4. รัตนดล  จันทะกิจ                  รหัส 60   ป.โท    
 5. ปิยพงษ์  ริดเขียว                  รหัส 61   ป.โท    
6. สุวรรณ บุญศรีวงศ์                 รหัส 61   ป.เอก    
7. วิรัลพัชร พรหมจรรย์              รหัส 60   ป.เอก    
8. เษกสรร  สิงห์ธนู                    รหัส 61   ป.เอก