^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

สัดส่วนอาจารย์ (เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง)

ผศ.ดร.ฟ้าใส  วิวัฒน์วงศ์วนา ผศ.ดร.เสกสรร  ไชยจิตต์
1 ปฤฐา  ผูู้พัฒน์                 รหัส 59 ป.เอก 1 อัครนันท์ อัศวรัชตโภคิน รหัส58ขยายเวลาศึกษาต่อ  ป.เอก
2 นพดล  ศรีพุทรา              รหัส 61 ป.เอก  2 ชัยกร  สุขคำ                   รหัส 61  ป.เอก
3 บรรพจน์  มีสา                 รหัส61 ป.เอก  3 พิชญ์กมล  พิณปรุ           รหัส 62  ป.โท
4 เฉลิมศักดิ์  ถาวรรัตน์       รหัส 61 ป.เอก  4 ลือเดช  เพชรดวง            รหัส 61  ป.เอก
5.มนัส  ศรีสวัสด์                รหัส 61 ป.เอก  5 รุ่งโรจน์  แก้วศรีงาม        รหัส 61 ป.เอก 
6. อัมรินร์  วงศ์เศรษฐี        รหัส 61 ป.เอก  6. จักรพันธ์ ทัดเทียม         รหัส 62 ป.โท 
7 นายปองเดช  กวินปัตย์    รหัส 64     ป.เอก     
8 นายธรรม์ณชาติ วันแต่ง   รหัส 63    ป.เอก     
รศ.ดร. ประยูร  สุรินทร์ รศ.ดร.อนุชาติ  ศรีศิริวัฒน์
1.กิตติศักดิ์ บัวศรี          รหัส 59       ป.เอก  1. รุ่งชัย  แก่นสากล     รหัส 58 ขยายเวลาศึกษาต่อ ป.เอก 
   วีรานุวัตน์  ผิวเกลี้ยง   รหัส 58  (ลาออก 2/2562) ป.โท  ธีรวัชร    ภักดี                   รหัส 59  พ้นสภาพ 2/64 ป.โท 
2. ว่าที่ ร.ต.ชวกรณ์  รักษาวงศ์  รหัส 59 ป.โท  เดชาวัตร  วิเชียรกันหา       รหัส 61   พ้นภาพ 2/63 ป.โท  
3.จินกมล  ลุยจันทร์                รหัส 60  ป.เอก นพพร ไตรวิทยายนต์         รหัส 60    พ้นสภาพ 1/63 ป.โท  
4.บุญสิน  นาดอนดู่                 รหัส 60 ป.เอก  ศุภฤกษ์ ศรีชื่น                  รหัส 60    พ้นสภาพ 2/63 ป.โท
5  อภิศักดิ์   พรหมฝาย            รหัส 61 ป.เอก 2  มารุต เลิศศรี                 รหัส 60  ป.โท 
6.ประภาศรี สุงสุวรรณ คนชุม   รหัส 60 ป.โท 3. วศิน ภิรมย์                    รหัส 59  ป.เอก
 7. รัตนพล  จันทะกิจ              รหัส 60 ป.โท  4. สุรพงศ์ จงจิตต์             รหัส 63  ป.เอก
 
ผศ.ดร.มานพ  พิพัฒน์หัตถกุล      
นายธรรม์ณชาติ  วันแต่ง ที่ปรึกษาร่่วม    รหัส 63     ป.เอก    
1. พงษ์ธร  ศุภิรมย์   รหัส 59 ขยายเวลาศึกษาต่อ       ป.โท    
2. มงคลชัย  แสงหิรัญ                 รหัส 60   ป.โท    
3. ปิยพงษ์  ริดเขียว                    รหัส 61   ป.โท    
4. สุวรรณ บุญศรีวงศ์                  รหัส 61   ป.เอก    
5. วิรัลพัชร พรหมจรรย์                รหัส 60   ป.เอก    
6. เษกสรร  สิงห์ธนู                    รหัส 61   ป.เอก    
         
          

 

 

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2564

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

Copyright © 2013. บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg