การสอบระดับบัณฑิต

 

 ที่                                                         การสอบ       หมายเหตุ
 1 การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยนิพนธ์  
 

-  นักศึกษากรอกคำร้อง  บศ. 04
-  นักศึกษาแนบเล่ม ซึ่งไม่น้อยกว่า 3 บท ตามจำนวนคณะกรรมการสอบ  ให้ครบถ้วน
-  นักศึกษา เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักร้ับรอง  
-  นักศึกษา ยื่นคำร้องพร้อมเล่ม  เสนอที่หลักสูตรสาขาวิชา (เลขานุการหลักสูตร) เพื่อ                            ประธานหลักสูตรเสนอคณบดี
-  คณบดีพิจารณา ลงนาม  เสนอเข้ากรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา
-  กรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาเห็นชอบ (กรรมการประชุมสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน)

 
 2 การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก  
      

 - นักศึกษากรอกคำร้อง บศ.  20  
-  นักศึกษาระบุรายละเอียดการสอบให้ชัดเจน (ดูประกาศการสอบ QE)  คณะวิศวฯ  คณะวิิทย์
      สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง                       ระบุส่วนที่ 1 -2 ในคำร้อง
      สาขาวิชาปิโตรเคมีแและการจัดการสิ่งแวดล้อม       ระบุสวนที่ 1-2  ในคำร้อง
      สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร       ระบุสวนที่ 1-2  ในคำร้อง
      สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                     ระบุสวนที่   3   ในคำร้อง
-  นักศึกษาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม
- นักศึกษายื่นคำร้องเสนอที่หลักสูตรสาขาวิชา (เลขานุการหลักสูตร) เพื่อประธานหลักสูตรเสนอคณบดี

 
3 การสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย