^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

แบบฟอร์มคำร้องระดับบัณฑิตศึกษา

                                                แบบฟอร์มคำร้องนักศึกษาบัณฑิต (ดาวน์โหลด) 

แบบ

รายการ

 word

    PDF

บศ. 01 คำร้องทั่วไป 
บศ. 02 ขอเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  หลัก
บศ. 02.1 ขอเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ร่วม
บศ. 04 ขอสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
บศ.04.2 คำรับรองจากคณะกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครง
บศ. 05 ขอสอบวิทยานิพนธ์    ป.โท
  ขอสอบวิทยานิพนธ์     ป.เอก
บศ.71 ขอขยายเวลาการส่งเล่มวิทยานิพนธ์  อีก  30 วัน
บศ. 06 ขอเปลี่ยนหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์
บศ. 07 ขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บศ. 08 ขอ  เพิ่ม  เปลี่ยน  ถอน รายวิชา
บศ. 10 ขอลาพักการศึกษา
บศ. 10.1 ขอกลับเข้าศึกษา
บศ. 10.2 ขอคืนสภาพนักศึกษา
บศ. 11 ขอรักษาสภาพนักศึกษา

 

บศ. 12

ขอสอบ วิชาสัมมนา    (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
แบบวัดผล   ป.โท 
แบบวัดผล   ป.เอก
บศ. 20 ขอสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก  (QE)
บศ. 30  แบบรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา    ป.โท     ป.เอก
บศ. 40 ขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
บศ. 60 ยื่นผลคะแนน ภาษาอังกฤษ
บศ. 80 ขอเทียบโอน
บศ. 90 ขอขยายเวลาการศึกษา
ท. 17.1 ขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
ท.10.1 ขอใบรับรอง   ใบทรานสคริป  
ท. 11.1 ขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   บศ.100 คำร้องขอพิมพ์ใบรับรองวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
  คำร้องขอเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืน

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2564

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

Copyright © 2013. บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg