^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

สัดส่วนอาจารย์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)

รศ.ดร.สันติ  หวังนิพพานโต รศ.ดร.เสถียร  ธัญญศรีรัตน์
1. นายสุรศักดิ์  นิลพันธ์               รหัส 63 ป.โท 1  ยุติ  ฉัตรวรานนท์      รหัส 61 ป.เอก
2  นายชาญณรงค์  น้อยบางยาง   รหัส 59 ป.เอก 2. ธงชัย ระย้า              รหัส 59  ขยายเวลาศึกษาต่อ ป.โท 
3. อับดุลอาชิ  เจ๊ะอุบง                   รหัส 64 ป.โท     
4. สาเหะอันวา  ดะเซ                   รหัส 64 ป.โท    
ผศ.ดร. พัฒนา  อินทนิ  รศ.ดร.สกล  อุดมศิริ 
1 .วรพุทธ ช้างสีเอี่ยม   รหัส 60 ป.โท 1. วรวุฒิ แจ่มหล้า            รหัส 60        ป.โท
2. ชวินทร์ สร้างวัด        รหัส 61 ป.โท 2. ชยพล การนา              รหัส 59 ป.เอก
3.   3. สุประวิทย์ เมืองเจริญ    รหัส 60 ป.เอก
     
ดร.แสนศักดิ์  ดีอ่อน    รศ.ดร.จักรพงษ์ จารุมิศร์  
ว่าที่ร.ต.ศิริพงษ์ สายหยุด  รหัส60  พ้นสภาพ 2/64  ป.โท  1. เพิ่มชาย  มณีสุวรรณ          รหัส  60  ป.โท
กัลยรัตน์ ศิลพร                รหัส 60 พ้นสภาพ  2/64 ป.โืท  2. น.ส.วรรณทิมา   เรืองศรี     รหัส  62 ป.โท
1.อุกฤษฎฺ์ กรกนก            รหัส 65     ป.เอก  3  เสริมศักดิ์ ก. ศรีสุวรรณ      รหัส  62 ป.เอก
2. มูฮัมมัดมูรอดี  ตาเล๊ะ   รหัส 62     รอพิจารณา  ป.โท  4. มาริส  บิฮิง                       รหัส  62 ป.โท 
     5. ชาญชัย หงษ์ซัง                รหัส 64 ป.โท
       
ผศ.ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล   ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน  
1.วีรพล มนัสอารีนารท รหัส 57ขยายเวลาศึกษาต่อ ป.เอก 1. ธนานันต์  ชูแสง                 รหัส 61 ป.เอก
2  สุริยะ  สร้อยแสง      รหัส  61 ป.เอก 2. ถวิล  มาทัง                        รหัส 63 ป.เอก
3. วศิน  ภิรมย์  (ร่วม)   รหัส 59 ป.เอก 3. ธนิศร  ชูสว่าง                     รหัส 64 ป.โท
    4. กิตติพงศ์  ศรีอาหมัด           รหัส 65    รอพิจารณา  ป.เอก
     5.ชุตินันท์ พึ่งเกตุ                  รหัส 65    รอพิจารณา ป.เอก 
 รศ.ดร.บุญเรือง  วังศิลาบัตร    รศ.ดร.อนุชาติ  ศรีศิริวัฒน์  
             1. รุ่งชัย  แก่นสากล           รหัส 58 ขยายเวลาศึกษาต่อ  ป.เอก
1. ทศพร  แก้วศรีสุข              รหัส  60  ป.โท 2. มารุต  เลิศศรี               รหัส 60  ป.โท
    3. วศิน  ภิรมย์                   รหัส 59 ป.เอก
    ธีรวัชร  ภักดี                                   พ้นสภาพ   2/64   
    ศุภฤกษ์  ศรีชื่น                 รหัส 60   พ้นสภาพ   2/63  ป.โท
    เดชาวัตร  วิเชียรกันหา        รหัส 61  พ้นสภาพ   2/63  ป.โท
    นพพร ไตรมิตรวิทยายนต์   รหัส 60   พ้นสภาพ   1/63 ป.โท
    นพพร ไตรมิตรวิทยายนต์   รหัส 60   พ้นสภาพ   1/63 ป.โท
   
ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์    ภัทร์สรณ์ศิริ   ผศ.ดร.ชนัญ์ชัย  วุฒิธันยาวัฒน์  
1.อับดุลอาชิ  ดอแม็ง             รหัส 62  ป.โท  1.ชาติชาย  มาจวง           รหัส 64  ป.โท
2 ภควัค  นิลประเสริฐ             รหัส 64  ป.โท  2. อับดุลสาลัม รอฮิง         รหัส 64 ป. โืท

 

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2564

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

Copyright © 2013. บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg