^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

สัดส่วนอาจารย์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)

รศ.ดร.สันติ  หวังนิพพานโต รศ.ดร.เสถียร  ธัญญศรีรัตน์
1. บพิตร  ไชยนอก               รหัส 59 ป.เอก 1.สมโภชน์ วงศ์เขียด    รหัส 57ขยายเวลาศึกษาต่อ ป.เอก
2. หาญโชค   บุตรเวียงพันธ์  รหัส 58 ป.เอก 2.ประยุทธิ์ แดงขาว      รหัส 57  พ้นสภาพ ป.เอก
3. นฤเบศว์ สุขเกษม             รหัส 59  ขอขยายเวลา ป.โท 3 นิพนธ์ บุญสกันต์       รหัส 57 พ้นสภาพ ป.เอก
4. พิมพิกา  ยอดดี                รหัส 59 ป.โท 4.ยุติ  ฉัตรวรานนท์      รหัส 61 ป.เอก
5  นายสุรศักดิ์  นิลพันธ์        รหัส 63 ป.โท 5.ธงชัย ระย้า              รหัส 59  ขยายเวลาศึกษาต่อ ป.โท
6. นายชาญณรงค์  น้อยบางยาง   รหัส 59 ป.เอก  6.ปิยพงษ์ ธนสมบูรณ์   รหัส 59 ขยายเวลาศึกษาต่อ ป.โท
7.อับดุลอาชิ  เจ๊ะอุบง          รหัส 64 ป.โท  7. นายประสงค์  เพ็งตะโก    รหัส 60 ป.โท
8. สาเหะอันวา  ดะเซ           รหัส 64 ป.โท    
ผศ.ดร. พัฒนา  อินทนิ  รศ.ดร.สกล  อุดมศิริ 
1 .วรพุทธ ช้างสีเอี่ยม   รหัส 60 ป.โท 1. วศิน  ภิรมย์                 รหัส 59   ป.เอก
2. อภิสิทธ์ ภาโค          รหัส 60 ป.โท 2. ชยพล การนา              รหัส 59 ป.เอก
3.เด่น สติภา                 รหัส 57 ขยายเวลาศึกษาต่อ ป.เอก 3. สุประวิทย์ เมืองเจริญ    รหัส 60 ป.เอก
4 ชวินทร์ สร้างวัด        รหัส 61 ป.โท 4. วรวุฒิ แจ่มหล้า            รหัส 60 ป.โท
5 ปิยะ เอี่ยมจุ้ย             รหัส 60 ป.โท    
ดร.แสนศักดิ์  ดีอ่อน    รศ.ดร.จักรพงษ์ จารุมิศร์  
1.โชติ  มณีโชติ               รหัส 60   ป.โท  1. ปิยะ    ศิริขันธ์      รหัส 58 ขยายเวลาศึกษาต่อ  ป.เอก
2ว่าที่ร.ต.ศิริพงษ์สายหยุดรหัส60ขยายเพิ่มข้อบังคับเดิม  ป.โท  2. เพิ่มชาย  มณีสุวรรณ        รหัส  60 ป.โท
3.กัลยรัตน์ ศิลพร รหัส 60 ขยายเพิ่มข้อบังคับเดิม  ป.โืท  3  น.ส.วรรณทิมา   เรืองศรี   รหัส  62 ป.โท
4.วันชัย คิดศรี รหัส 60 ขยายเพิ่มข้อบังคับเดิม ป.โืท  4. เสริมศักดิ์ ก. ศรีสุวรรณ    รหัส  62  ป.เอก
5. ศักดิ์ทนงค์ วงศ์เจริญ  รหัส  60   ป.เอก  5. มาริส  บิฮิง                      รหัส  62 ป.โท
     6.ชาญชัย หงษ์ซัง               รหัส 64 ป.โท
ผศ.ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล   ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน  
1.วีรพล มนัสอารีนารทรหัส 57ขยายเวลาศึกษาต่อ ป.เอก 1. ธนานันต์  ชูแสง                 รหัส 61 ป.เอก
ปาติชาติ์  สัมมนา  รหัส 61 ป.โท 2. อาวุธ  เครือเขื่อนเพชร       รหัส 61 ป.โท
3. สุริยะ  สร้อยแสง   รหัส  61 ป.เอก 3. ธนาคาร  เครื่องจักร           รหัส 60 ป.โท
4. วศิน  ภิรมย์  (ร่วม) รหัส 59 ป.เอก 4  ถวิล  มาทัง                        รหัส 63 ป.เอก
    5.ธนิศร  ชูสว่าง                    รหัส 64 ป.โท
 รศ.ดร.บุญเรือง  วังศิลาบัตร    รศ.ดร.อนุชาติ  ศรีศิริวัฒน์  
1. นภดล  ฟุ่มเฟือย                 รหัส 60   ป.โท 1. รุ่งชัย  แก่นสากล    รหัส 58 ขยายเวลาศึกษาต่อ   ป.เอก
2. สิริพงษ์  โปธิปิก                 รหัส 60   ป.โท 2. ธีรวัชร  ภักดี          รหัส 59 ขยายเวลาศึกษาต่อ   ป.โท
3. กิติชัย  ถนอมวารี               รหัส  60  ป.โท 3. ปิยะ  เชยคำดี       รหัส 59   ขยายเวลาศึกษาต่อ   ป.โท
4. มงคล  อินทรประดิษฐ         รหัส  60  ป.โท 4 เดชาวัตร  วิเชียรกันหา  รหัส 61  ป.โท
5. นริศ  เกิดธูป                      รหัส  60  ป.โท 5. นพพร ไตรมิตรวิทยายนต์   รหัส 60  ป.โท
6. ทศพร  แก้วศรีสุข              รหัส  60  ป.โท 6. มารุต  เลืศศรี                     รหัส 60  ป.โท
    7. ศุภฤกษ์  ศรีชื่น                  รหัส 60  ป.โท
   
ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์    ภัทร์สรณ์ศิริ   ผศ.ดร.ชนัญ์ชัย  วุฒิธันยาวัฒน์  
1.อับดุลอาชิ  ดอแม็ง             รหัส 62  ป.โท  1.ชาติชาย  มาจวง           รหัส 64  ป.โท
2 ภควัค  นิลประเสริฐ             รหัส 64  ป.โท    

 

 

ภาพสอบวิทยานิพนธ์

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

Copyright © 2013. บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg