ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ที่                                                                                       รายการ
1 ประกาศ    เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโืท   พ.ศ. 2564
 
2 ประกาศ   เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก   พ.ศ. 2564
 
3 ระเบียบ   ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ทีปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
4 ประกาศ   เรื่อง ใบรับรองวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5 ประกาศ   เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายพ.ศ. 2563  (ยกเลิก)
6 ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย พ.ศ. 2564  
7 ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2562 
8 ประกาศ   เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท    พ.ศ. 2562
9 ประกาศ   เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2562
10 ประกาศ   เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรด.
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  พ.ศ. 2562
11 ประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  พ.ศ. 2562
12 ประกาศ   เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบกลางภาคและปลายภาค พ.ศ. 2562
13 ระเบียบ   เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2560
14 ประกาศ  เรื่อง การยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2560
15 ประกาศ   เรื่อง หลักเกณฑ์การขอสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559
16 ประกาศ   เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงาานวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท   พ.ศ. 2559
17 ประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจรณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงาานวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก   พ.ศ. 2559
18 ข้อบังคับสถาบันฯ   ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับ 3)  พ.ศ. 2560
19 ข้อบังคับสถาบันฯ   ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับ 2)  พ.ศ. 2558
20 ข้อบังคับสถาบันฯ  ว่าด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558
21 ระเบียบ  เรื่อง การสอบวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  (ยกเลิก)
22 ่ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2556        
23 ระเบียบฯ ่ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2556
24 ประกาศฯ เรื่อง การจัดเก็บเงินสนับสนุนาการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.  2556
25 ประกาศ  เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบความซ้ำซ้อนผลงานวิทยานิพนธ์  สำหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2564  
26 ประกาศ  เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564    คณะวิศวกรรมศาสตร์