^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

 

ที่ รายการ
1 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโืท   พ.ศ. 2564
 
2 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก   พ.ศ. 2564
 
3 ระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ทีปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564
4 ประกาศฯ เรื่อง ใบรับรองวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
5 ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย พ.ศ. 2563 
6 ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2562 
7 ประกาศฯ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  พ.ศ. 2562
8 ประกาศฯ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2562
9 ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรด. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเกษตร  พ.ศ. 2562
10 ประกาศฯ  เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2562
11 ประกาศฯ  เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบกลางภาคและปลายภาค พ.ศ. 2562
12 ระเบียบฯ  เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2560
13 ประกาศฯ เรื่อง การยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
14 ประกาศฯ  เรื่อง หลักเกณฑ์การขอสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559
15 ประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจรณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงาานวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท   พ.ศ. 2559
16 ประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจรณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงาานวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก   พ.ศ. 2559
17 ข้อบังคับสถาบันฯ   ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับ 3)  พ.ศ. 2560
18 ข้อบังคับสถาบันฯ   ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับ 2)  พ.ศ. 2558
19 ข้อบังคับสถาบันฯ  ว่าด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558
20 ระเบียบ  เรื่อง การสอบวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
21 ่ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2556        
22 ระเบียบฯ ่ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2556
23 ประกาศฯ เรื่อง การจัดเก็บเงินสนับสนุนาการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.  2556
   
   
Copyright © 2013. บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg