^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ที่                                                                                       รายการ
  ข้อบังคับ :  ว่าด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  
  ระเบียบ :    ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม การศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565  
 1 ประกาศ      เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564  คณะวิศวกรรมศาสตร์                         :  คำร้องยื่นขอสอบสัมมนา (คณะวิศวฯ)
2 ประกาศ      เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาการตรวจสอบความซ้ำซ้อนผลงานวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา
                 บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2564  
3 ประกาศ      เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
                 ระดับปริญญาโืท   พ.ศ. 2564 
4 ประกาศ      เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
                  ระดับปริญญาเอก   พ.ศ. 2564 
5 ระเบียบ      ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ทีปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
                 พ.ศ. 2564 
6 ประกาศ    เรื่อง ใบรับรองวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
7 ประกาศ    เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย พ.ศ.2563 (ยกเลิกแล้ว)
8 ประกาศ   เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย พ.ศ.2564  
9 ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2562 
10 ประกาศ    เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท    พ.ศ. 2562 
11 ประกาศ    เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  พ.ศ. 2562 
12 ประกาศ   เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับปริญญาเอก  หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัญชาดุษฎีบัณฑิต (ปรด.)
               สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  พ.ศ. 2562 
13 ประกาศ    เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) พ.ศ. 2562
14 ประกาศ    เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบกลางภาคและปลายภาค พ.ศ. 2562 
15 ระเบียบ    เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2560
16 ประกาศ   เรื่อง การยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2560
17 ประกาศ   เรื่อง หลักเกณฑ์การขอสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559
18 ประกาศ   เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงาานวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
               ระดับปริญญาโท   พ.ศ. 2559
19 ประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจรณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงาานวิชาการเพื่อขอสำเร็จการศึกษา
               ระดับปริญญาเอก   พ.ศ. 2559
20 ข้อบังคับสถาบันฯ   ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับ 3)  พ.ศ. 2560
21 ข้อบังคับสถาบันฯ   ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับ 2)  พ.ศ. 2558
22 ข้อบังคับสถาบันฯ  ว่าด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2558
23 ่ข้อบังคับสถาบันฯ  ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2556        
24 ระเบียบฯ ่              ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ระดับบัณฑิตศึกษา   พ.ศ. 2556
25 ประกาศฯ เรื่อง การจัดเก็บเงินสนับสนุนาการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ.  2556
26 ระเบียบ  เรื่อง  การสอบวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556  (ยกเลิกแล้ว)

 

 
   
   

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2564

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

Copyright © 2013. บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg