^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

จำนวนผู้สมัครเรียน

 

ระดับปริญญาตรี

 

ลำดับ

 

                   สาขาวิชา

จำนวนผู้สมัคร

 

รวม

ภาคปกติ ภาคพิเศษ
(เสาร์ -อาทิตย์)
โควตารอบ 1 โควตารอบ 2 สอบตรง
คณะวิศวฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วศ.บ.
1 วิศวกรรมการผลิต 5 6 3 7 21
2 วิศวกรรมเครื่องกล 10 8 2 14 34
3 วิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม - 2 - 5 7
4 วิศวกรรมไฟฟ้า
  - แขนงไฟฟ้ากำลัง 11 5 12 51 79
  - แขนงพลังงาน - 1 2 2 5
  - แขนงการวัดและควบคุม 2 - - 3 5
  - แขนงอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - - - 3 3
5 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3 - - 4 7
6 วิศวกรรมอุตสาหการ - 2 1 11 14
  รวมระดับคณะ  31 24 20 100 175
คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ วท.บ.
1 วิศวกรรมซอฟแวร์และระบบสารสนเทศ 1 - 3 3 7
   รวม  1   3 3 7
             

ระดับปริญญาโท

 ลำดับ  สาขาวิชา  จำนวนผู้สมัคร     รวม
ภาคปกติ ภาคพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม.
1 วิศวกรรมไฟฟ้า    -  -
2 เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง    1  1
3 ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม    1  1
  รวม    2  2
คณะวิทยาศาสตรฯ  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  วท.ม.
1 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร    1   1 
  รวม    1  1

ระดับปริญญาเอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วศ.ด
1 วิศวกรรมไฟฟ้า  -  2  2
2 เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง  -  2  2
3 ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  1  1
  รวม  1  4  5
คณะวิทยาศาสตรฯ  หลักสูตรวิทยาศาสตร์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  ปร.ด.
1 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร  -  -  -
  รวม  -  -  -
         
         

ภาพสอบวิทยานิพนธ์ 1/2564

ภาพสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์

Copyright © 2013. บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg