อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 ประธานหลักสูตร

 รศ.ดร.จักรพงษ์   จารุมิศร์

 

 EMAIL :
งานวิจัย

รศ.ดร.สันติ  หวังนิพพานโต

 EMAIL :
งานวิจัย

 

ผศ.ดร.พัฒนา อินทนิ

  EMAIL :
งานวิจัย

 

 

รศ.ดร.เสถียร  ธัญญศรีรัตน์

  EMAIL :

งานวิจัย

 

รศ.ดร.สกล  อุดมศิริ

EMAIL :
งานวิจัย

 

ดร.แสนศักดิ์  ดีอ่อน

EMAIL :
งานวิจัย

 

ผศ.ดร.สุวิทย์  ภูมิฤทธิกุล

EMAIL :
งานวิจัย

 

  

ผศ.ดร.ประสิทธิ์  นางทิน

EMAIL :
งานวิจัย

 

  รศ.ดร.บุญเรืองวังศิลาบัตร